เกี่ยวกับเรา

bgPageTop

เกี่ยวกับเรา

บงกช

ผ้าไหมทอมือ
pic01
ผ้าไหมไทย หัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ บ่งบอกรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทย หากกล่าวถึงศิลปะการทอผ้าไหม หญิงไทยในสมัยโบราณถูกพร่ำสอนให้ทอผ้าไหมมาตั้งแต่เยาว์วัย ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในโอกาสพิเศษ และสืบสานลวดลายผ้าตามมรดกสืบทอดของบรรพบุรุษที่มอบให้ไว้ เส้นไหมเพียงเส้นรวมบรรจงเรียงร้อย ผ่านกระบวนการการทอจนเกิดเป็นลวดลาย ลายและสีบ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค บอกเล่าอารยธรรมอันล้ำค่าเผยปรากฏบนผืนผ้าตราบจนทุกวันนี้
“บงกชผ้าไหมทอมือ” หนึ่งในโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย บ่มเพาะเจตนารมณ์อันดีงามเพื่อสืบสานผ้าไหมไทย หัตถกรรมอันทรงคุณค่า ผ้าไหมที่ก่อกำเนิดเส้นใยธรรมชาติจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การมัดหมี่ การย้อมสี การทอด้วยกี่ทอมือ และการพุ่งกระสวยด้วยมือ นอกจากความรู้ ความชำนาญที่มีติดตัวแล้วนั้น สิ่งสำคัญในการทอผ้านั่นคือ ความรัก ความผูกพัน ความศรัทธา และความอดทนที่ผู้ทอถ่ายทอดผ่านทุกกรรมวิธีอย่างละเมียดละไม จนกลายเป็นลวดลายที่วิจิตรบรรจงบนผืนผ้าอันแวววาว
pic02
pic03
ยามที่ฝนเริ่มมาเยือนท้องทุ่งกุลาอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ในอดีตนานมาแล้ว เป็นพื้นที่ทะเลที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาหลายร้อยล้านปี มาเป็นที่ราบสูงที่สามารถเพาะปลูกข้าวหอมมะลิได้อย่างมีประสิทธิภาพ นานกว่าสามพันปีตามหลักฐานภาพจิตรกรรมบนหน้าผาที่ผาแต้ม บ่งชี้ให้เห็นว่า ชาวไทยเราเพาะปลูกข้าวหอมมะลิด้วยการดำนา ใช้ควายไถ่พรวนดินมานานกว่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้หลายพันปี
pic04
ปัจจุบันชาวไทยเราในลุ่มแม่น้ำโขงและทุ่งกุลาร้องไห้ผืนแผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด แหล่งเพาะปลูกผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกที่นี่ ปีละเพียงครั้งเดียว ทั้งข้าวหอมมะลิขาว ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวหอมมะลินิล ต้นข้าวของแต่ละชนิด ก็จะมีสีเฉกเช่นกับสีของเมล็ดข้าว ครั้นเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวแม่บ้านของแต่ละครอบครัว ก้าวเข้าสู่ฤดูทอผ้าไหม ทุกครัวเรือนจะมี “กี่” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าเป็นของตนเอง ทุกฤดูกาลแม่บ้านเหล่านี้ก็จะผลิตผ้าไหมทอมือ ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านตนเอง 10 ผืน ต่อหนึ่ง “กี่” ต่อหนึ่งฤดู ผ้าไหมจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันต่อ ทุกครัวเรือน
pic06
ในอดีตกาล “ผู้หญิงทอผ้า” อาจเพียงเพื่อทอใช้กันภายในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย แต่กาลเวลาผ่านไป คุณค่า ความงามของผ้าไหมไทยที่แผ่ไปทั่วโลก ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปส่งผลให้วัฒนธรรมการแต่งกายถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผ้าไหมทอมืออาจถูกลบเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทย กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
pic07
หากคนไทยในปัจจุบันไม่หวนแหนและอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้ อีกทั้งเผยแพร่รากเหง้าเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้หลงรักในมนเสน่ห์ผ้าไหมไทย ให้คนไทยสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ทอจากเส้นไหมอย่างภาคภูมิใจ นับแต่นี้การทอผ้าจะไม่เป็นเพียงสืบสานงานหัตถกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามจากบรรพบุรุษ แต่จะสร้างรายได้และอาชีพกับชาวบ้าน ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป